ادامه مطلب
ترفندی برای محاسبه ریشه دوم و سوم
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترفندهای ذهنی ساده برای یافتن ریشه دوم و سوم اعداد چندرقمی